RIVERS IN KARNATAKA
Arkavathy River Bhadra River Bheemeshwari Bhima River
Chakra River Dandavathi River Devarahole River Ghataprabha River
Gurupura or
Phalguni River
Hemavati River Honnuhole River Kabini River
Kali River Kaveri River Kedaka River Krishna River
Kubja River Kumaradhara River Lakshmana
Tirtha River
Mahadevapura River
Malaprabha River Mekedatu River Muththathhi River Netravati River
Palar River Pangala river Penner River Ponnaiyar River
Shambhavi River Sharavathi River Shimsha River Souparnika River
South Pennar River Tunga River Tungabhadra River Udyavara River
Varada River Varahi River Vedavathi River Vrishabhavathi River